ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

...

موهایم خزه بسته تنم شور بیرون طوفان می آید و لنگه های پنجره                شلق، شلق سوت کشتی که از دور و مرد که می رسد عاقبت در ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 16 بازدید
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
8 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
7 پست
اسفند 88
15 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
11 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
9 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
9 پست
مرداد 88
7 پست
تیر 88
7 پست
خرداد 88
11 پست
اسفند 87
10 پست
بهمن 87
11 پست
نامه به سحر
مجموعه نامه‌های روزهای دور