سکوت

کلمه ندارم. بیایم چه بنویسم آخر؟ که نسیم خسته است. تلخ است. تنهایی عین بختک افتاده روی روزهایش. اینها که دیگر گفتن و نوشتن ندارد.های و هوی ندارد. کلمه ندارد. کلماتم ته کشیده اند ...

/ 0 نظر / 5 بازدید