پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

جهان خاموش

من به جهنم حواست هست قاصدکها هم دیگر نمی پرند باد هم نمی وزد و جهان یک سره خاموش است و حرفهایم             -که قرار بود                            ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 14 بازدید