پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

جشن حضور

مرا بگیران با هُرم حضورت و مهمان پایکوبی ام شو میان رقص شعله ها قبل از آنکه تمام شوم در فاصله دو نفس عمیق
/ 13 نظر / 14 بازدید

بوسه

و من از بس مرده ام در انتظار یک بوسه برای دوباره زنده شدن می ترسم بوسه که نه حتی تلنگری خاک کند جسد پوسیده ام را
/ 8 نظر / 15 بازدید