یک پست کاملا شخصی

دیگر نمی شود. دیگر نمی توانم به این بازی قدرت ادامه دهم. اینجا آخر خط است. خوب که نگاه کنی می بینی مرا ایستاده ام اینجا میان آوار باورهایم. درست مثل آن مبارزی که خستگی در تنش مانده از بس فکر می کرده هدفش ارزش جنگیدن دارد و حالا در نقطه انتهایی مسیر به جای تمام آن چیزهایی که سرخوشانه تصورش را می کرده تنها چیزی که نصیبش شده از تمام دنیا یک هیچ بزرگ است. همان قدر بی رمق ایستاده ام اینجا. حتما می بینی ام اگر که خوب نگاه کنی...

/ 8 نظر / 6 بازدید
نسیم

پنجشنبه 22 مرداد1388 ساعت: 23:43 توسط:عروسک کوکی [ناراحت][ناراحت][ناراحت]

نسیم

جمعه 23 مرداد1388 ساعت: 7:1 توسط:عرفان خوبیش اینه که هیچ حسی دائمی نیست...

نسیم

جمعه 23 مرداد1388 ساعت: 15:52 توسط:مانی موفق باشی[گل]

نسیم

جمعه 23 مرداد1388 ساعت: 17:21 توسط:یلدا من اما میان دو دیوار ایستاده ام. دو دیوار ِ فرو رفته در هم. ماه هاست به عزای خودم نشسته ام.

نسیم

جمعه 23 مرداد1388 ساعت: 17:50 توسط:... باورت می شود چشمهایی را که نمی بینند ؟ باورت می شود نگاهی را که چشمهایت را نمی خوانند ؟ شاید باورهای ما باورهای درستی نبوده اند . شاید بی آنکه دستی بر آریم در انتظار آرامشیم . در انتظار رسیدن خواسته هایمان پایدار باش نسیم جان . داشته های بسیار داری ...

نسیم

جمعه 23 مرداد1388 ساعت: 20:54 توسط:آیات زمینی ...

نسیم

شنبه 24 مرداد1388 ساعت: 11:31 توسط:والتر فندریش نباید به نتونستن تن بدی نه نباید

نسیم

شنبه 24 مرداد1388 ساعت: 11:32 توسط:امیرحسین بعد یک روز آدم می رسد اینجا که تو ایستاده ای و شروع می کند از صفر دوباره بهتر خودش را ساختن...بعد دوباره یک وقتی می بیند هیچ ندارد و از تو و باز و...این رقص زندگی شاید باشد نسیم