امیدوارانه

می آید  

می بارد  

می بوسد 

می ماند ...                                                                                                            

... می دانم

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید