از کتابهایی که می خوانیم - 5

... ادعای وارستگی ناشی از بی اعتنایی به زیبایی نیست بلکه ریشه در تمایل به بی توجهی به اندوهی دارد که در فقدان زیبایی تجربه می کنیم ...

معماری شادمانی – آلن دوباتن

/ 1 نظر / 32 بازدید
candle

و چقــــــــــــــــدر باید بزرگ شده باشی تا بتوانی به این اندوه بی اعتنایی کنی .