ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

مهرنامه: تفسیر جهان آری؛ تغییر جهان نه
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
 

آقای قوچانی عزیز

مهرنامه تان حتی اگر آن عنوان وسوسه انگیز روی جلد را هم نداشت یا آن مقالات را که فکر کنم کافی باشد برای درگیر شدن تا اردیبهشت سال بعد که قرار است شماره بعدش بیاید-اگر بیاید و امیدوارم که بیاید-  باز این ضمیمه ادب و هنرتان به دنیا می ارزید. به اندازه تمام مهری که جا گذاشته اید لای تک تک صفحات این ماهنامه جدید سپاس...

پینوشت: خوشایند نبود ولی فعلا اسبابمان را اینجا پهن کرده ایم. پستها را هم کم کم منتقل خواهم کرد. تا چه پیش آید...