ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

برایت
نویسنده : نسیم - ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
 

دلم فا.حشه شده / دلم / با همه عشقی که آمده تا زیر پوستش، آماس کرده و دارد می ترکاندش / با همه شوقش برای لمس / برای بوسه / برای تسکین / با همه تنش می خواهدت / حالا که رهگذری / دوری / دیرم / بی همه این کلمات می خواهدت / .... / می آغوشیم؟ ...

پینوشت : این برای توست . بابت تشکر. علتش؟ بماند ...