ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

جمعیت حمایت از کودکان کار - کیانا
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
 

                                                کیانا

- همه کودکان حق برخورداری از بالاترین معیارهای بهداشتی و تسهیلات قابل حصول جهت درمان بیماری و بازیابی سلامت را دارند.

- همه کودکان حق دارند از آموزش برخوردار باشند.

- همه کودکان حق برخورداری از استراحت، داشتن اوقات فراغت، پرداختن به بازی و فعالیتهای تفریحی متناسب با سن کودک و مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی و هنری را دارند.

- همه کودکان حق برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام کاری که به سلامت یا تحصیل او خللی وارد کند را دارند.

اینها را پیمان نامه حقوق کودک می گوید. کودک که می گویم هر انسان زیر ۱۸ سالی است که در دنیا زندگی می کند. آن افغانی سر ساختمان، آن که پشت چراغ قرمز گل می فروشد یا آنکه ترازو وسیله امرار معاشش است... همه را می گویم. همه شان بچه های همین آب و خاکند. همه شان بااستعدادند، دوست داشتنی اند. همه شان کودکند. می خواهیم کمکشان کنیم بچگی کنند. که رنگ بپاشیم به کودکیشان تا بزرگ که شدند؛ سروقتش که بزرگ شدند؛ چشمهایشان مهربان باشد. پر نباشد از کینه ،از بغض. می خواهیم دنیای آنها هم به اندازه دنیای بقیه بچه ها زیبا باشد. این حق آنهاست. حقشان را ازشان نگیریم...

۱) برای آشنایی بیشتر با جمعیت کیانا این و این را ببینید.

۲) به هم اطلاع دهید شناخت در سطح جامعه بهترین کمکی است که می توانید به ما بکنید.